Radio komunikacije

Klijentima pružamo usluge i rešenja po sistemu „ključ u ruke“. U okviru ove linije poslovanja su sledeći sektori i služba: Sektor za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža, Sektor za projektovanje pristupnih mreža i Služba za kontrolu kvaliteta. Sektor za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža pokriva oblast instalacije, implementacije i održavanja bežičnih pristupnih mreža, kao i izgradnju lokacija baznih stanica i antenskih stubova. Takođe, nudimo usluge upravljanja mrežom i optimizaciju bežičnih mreža (drive testove i generisanje izveštaja nakon merenja), kao i usluge OMC servisa. Projektovanje pristupnih mreža podrazumeva projektovanje telekomunikacionih objekata, što uključuje izradu arhitektonsko-građevinskih, elektro-energetskih i telekomunikacionih projekata. Služba za kontrolu kvaliteta podržava rad ova dva sektora i internom kontrolom kvaliteta doprinosi uspešnoj i efikasnoj realizaciji projekata.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
NABAVKA
IZDAVANJE DOZVOLA
PRIPREMA PROSTORA, IZRADA ČELIČNIH KONSTRKCIJA I IZGRADNJA LOKACIJA
INSTALACIJA ANTENSKIH SISTEMA, ANTENSKIH I OPTIČKIH KABLOVA
INSTALACIJA I INTEGRACIJA BAZNIH STANICA I MW OPREME
INSTALACIJA SISTEMA NAPAJANJA
TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE
TEHNIČKI PRIJEM
OBILAZAK LOKACIJE I IZRADA SITUACIONOG PLANA
IZRADA TEHNIČKOG REŠENJA
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA INSTALACIJE BS I RADIO RELEJNE VEZE
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA - UREĐENJA, KONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE LOKACIJE
IZRADA IZVEŠTAJA, STRUČNE OCENE I STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PROJEKAT IZVEDENOG STANJA
PROJEKTOVANJE I IZRADA RADIONIČKIH CRTEŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE